Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego XELKA

1. Właścicielem Sklepu internetowego XELKA (dalej także: „Sklep”) jest firma IDOMIX Dominika Balicka-Zelek (dalej także: „IDOMIX”)

Adres: 59-220 Legnica, ul. Radosna 24

Tel.: +48888634702        

E-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl

NIP: 691-23-32-568

REGON:368174143

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca ( dalej też "Administrator"). Dane osobowe przetwarzane są w celach i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz w części dotyczącej ochrony danych osobowych.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki IDOMIX , jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. IDOMIX  posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

3. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo Polskie.

4. W przypadku zawarcia przez IDOMIX  umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

5. Wysyłka zakupionych towarów w chwili obecnej jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niemiec. IDOMIX nie wysyła towarów do innych Państw poza wymienionymi.

6. Wymagania techniczne:

  1. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się IDOMIX. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
  2. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez IDOMIX z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez IDOMIX  w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.
  3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez IDOMIX, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Rejestracja w Sklepie:

         1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
             IDOMIX tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

         2.  Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy IDOMIX a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

 1.  Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez IDOMIX drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail biuro@xelkasklep.nazwa.pl.  IDOMIX dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
 2. Klient może rozwiązać zawartą z IDOMIX umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl . Po upływie okresu wypowiedzenia IDOMIX  usunie Konto Klienta.

8. Warunki sprzedaży

  1. Klientem IDOMIX może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami IDOMIX  mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.
  2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
  3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

                   a)  Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

                   b)  Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

              c)  W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

             d)  IDOMIX wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposob płatności, numer zamówienia)

                  4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między IDOMIX a Klientem.

                 5. IDOMIX ma prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.

                6. W przypadku rezygnacji przez klienta z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez IDOMIX informacji o rezygnacji Klienta. Rezygnacji można dokonywać drogą mailową pod adresem: biuro@xelkasklep.nazwa.pl . W przypadku braku wcześniejszej meilowej informacji o zwrocie całości lub części towaru czas ten może ulec wydłużeniu do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych.

               7. Zwrot należy wysłać na adres IDOMIX Dominika Balicka-Zelek, ul. Radosna 24, 59-220 Legnica. Szczegóły dotyczące zwrotów znajdują się w zakładce "zwroty i reklamacje" z którą klient ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem zakupu.

                     8.   Podane ceny są cenami Brutto.

                9. Ceny produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

                  10. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę  nie przekracza 30 dni roboczych.
                   11. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji.
               12. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
9. Płatności i dostawa

1. IDOMIX dopuszcza następujące sposoby płatności:

(a)       Przedpłata na rachunek bankowy 41 1050 1748 1000 0092 4639 8433  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

(b)      Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),

Na indywidualną prośbę możemy wysłać przesyłkę za pobraniem, jednak nie dotyczy to całego asortymentu a jedynie jego części. Prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy w celu ustalenia czy interesujący Państwa produkt kwalifikuje się do wysyłki pobraniowej. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej, która wróci do nas z powrotem, klient zostanie obciążony opłatą za samą wysyłkę do niego i z powrotem. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji drogą emailową lub sms o obciążeniu za nieodebraną paczkę pobraniową.

2. Obsługę dostaw produktów prowadzą:

1) Poczta Polska - Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa , NIP: 525-000-73-13, KRS: 334972 Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy, kapitał zakładowy: 774.140.000 PLN, w całości wpłacony

2) InPost – InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP: 6793108059.

3) DHL - FIRMA DHL PARCEL POLSKA SP Z O O z siedziba w Warszawie przy ul.  KRS 631916 , NIP 951-24-17-713, 

4) DPD - DPD POLSKA SP Z O O z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Mineralna 15 KRS: 28368, NIP: 5260204110, 

5) GLS – General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komornik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 5009 , akta rejestrowe przechowywane przez Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy , kapitał zakładowy w wysokości 16.311.638,00 PLN w całości opłacony, NIP: PL-785-15-61-831.

3. W celu skorzystania z dostawy Produktów, Usługodawca będzie przekazywał DHL/DPD/GLS/InPost/Poczta Polska następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z dostawy Produktu adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, adres, telefon, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Dostaw Produktów DHL/DPD/GLS/InPost/Poczta Polska są niezależnym od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do DHL/DPD/GLS/InPost/Poczta Polska, w rozumieniu RODO.

4. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do DHL/DPD/GLS/InPost/Poczta Polska będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO

 

10.Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia w Sklepie xelka.sklep.pl jest dobrowolne, jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

2. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1)założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.

4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.

7. 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów.

8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

11. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

12. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl.

13. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody


i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia
o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

15. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.

16. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@xelkasklep.nazwa.pl. lub też pisemnie na adres: ul. Radosna 24, 59-220 Legnica. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli ojej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

2.4.W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

2.      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. i PayPal.pl

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Karty Płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard electronic

- Maestro

3.      W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, IDOMIX nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).

4.      Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej  według wyboru Klienta. 

14.  Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Przedsiębiorca nie podlega przepisom ustawy o prawach konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz posiadać wszystkie oryginalne metki.
  4. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  5. Koszt odesłania zwracanego Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
  6.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (jednak nie wcześniej, niż otrzymamy zakupiony przez Państwa towar).
  7. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl. IDOMIX udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
  8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

                    a)  obniżenie ceny Produktu,

                    b)  wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

                    c)  odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

                    9. Zwrotom nie podlega odzież szyta pod konkretne wymiary podane przez klienta. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędnie podane dane przez klienta. Odzież szyta pod konkretne wymiary nie podlega zwrotom lub wymianie. Ważne jest aby podane wymiary były prawidłowe. Ważna jest podanie informacji czy podane wymiary to wymiary faktyczne sylwetki czy te, które chcemy aby miała sukienka. Ne ponosimy odpowiedzialności za błędnie podane wymiary. Reklamacja odzieży szytej według specyfikacji podanej przez klienta zostanie przyjęta, jeśli odzież nie odpowiadałaby wymiarom podanym w zamówieniu. Jeśli jednak wymiary są zgodne z podanymi nie ma możliwości zwrotu lub wymiany dlatego tak ważne jest poprawne podanie wymiarów. Przed zakupem należy zapoznać się z dokładną specyfikacją produktu w tym fason, materiał itp. W przypadku reklamacji należy przesłać zdjęcie wady oraz wymiary faktyczne sukienki.

             10. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie.  Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.

                      11. Oferta -10% za zapisanie się do newslettera przeznaczona jest dla osób, które zapisały się do Newslettera. Aby rabat się naliczył wymagana jest minimalna wartość zamówienia 50,00zł. Oferta rabatowa przeznaczona jest na pierwsze zakupy klienta. Aby skorzystać z rabatu należy w koszyku zakupowym w rubryce "kod promocyjny" wpisać Newsletter . Kupon łączy się z innymi rabatami obrotowymi.

  12. Oferta -10% na zakupy w miesiącu listopad 2020r. 

  A. Oferta obowiązuje na produkty nieprzecenione.

  B. Produkty nieprzecenione poniżej 100zł nie uwzględniają rabatu.

  C. Oferty nie łączą się ze sobą.

  D. Oferta ważna jest po wpisaniu kodu: JESIEŃ w rubryce "kody promocyjne" w koszyku zakupowym.

   16.  Ochrona danych osobowych

  1.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

   1. Administratorem danych osobowych jest IDOMIX Dominika Balicka-Zelek , który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
   2. IDOMIX przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
   3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  1. Newsletter
   1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.
   2. Rabat powitalny dla osób, które zapisały się do newsleterra nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cenowymi.
   3. Rabat za zapis do Newslettera można wykorzystać tylko raz.

  Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z IDOMIX pod adresem: biuro@xelkasklep.nazwa.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

  18.  Postanowienia końcowe

   1. IDOMIX zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
   2. O zmianie Regulaminu IDOMIX poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
   3. W przypadku zmiany Regulaminu przez IDOMIX, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
   4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.