Regulamin

Regulamin sklepu internetowego XELKA

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem Sklepu internetowego XELKA (dalej także: „Sklep”) jest firma IDOMIX Dominika Balicka-Zelek (dalej także: „IDOMIX”)

Adres: 59-220 Legnica, ul. Radosna 24

Tel.: +48888634702        

E-mail:d.balicka@op.pl

NIP: 691-23-32-568

REGON:368174143

2.      Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki IDOMIX , jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. IDOMIX  posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W przypadku zawarcia przez IDOMIX  umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Wymagania techniczne
  1. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się IDOMIX. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
  2. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez IDOMIX z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez IDOMIX  w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.
  3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez IDOMIX, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Rejestracja w Sklepie
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. IDOMIX tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
  3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy IDOMIX
   a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
  4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez IDOMIX drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail biuro@xelkasklep.nazwa.pl.  IDOMIX dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
  5. Klient może rozwiązać zawartą z IDOMIX umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl . Po upływie okresu wypowiedzenia IDOMIX  usunie Konto Klienta.
 6. Warunki sprzedaży
  1. Klientem IDOMIX może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami IDOMIX  mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.
  2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
  3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a)     Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

b)    Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

c)    W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

d)     IDOMIX wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposob płatności, numer zamówienia)

 

4.      Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między IDOMIX a Klientem.

5.      W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez IDOMIX informacji o rezygnacji Klienta. Rezygnacji można dokonywać drogą mailową pod adresem: biuro@xelkasklep.nazwa.pl , bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48888634702, podając numer zamówienia.

                  6.   Podane ceny są cenami Brutto.

 1. Ceny produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 2. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę  nie przekracza nigdy 30 dni roboczych.
 3.  Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
 5. Płatności i dostawa

1.      IDOMIX dopuszcza następujące sposoby płatności:

(a)       Przedpłata na rachunek bankowy 41 1050 1748 1000 0092 4639 8433  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

(b)      Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),

 

2.      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. i PayPal.pl

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Karty Płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard electronic

- Maestro

3.      W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, IDOMIX nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).

4.      Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej  według wyboru Klienta. 

14.  Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz posiadać wszystkie oryginalne metki.
  4. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  5. Koszt odesłania zwracanego Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
  6.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (jednak nie wcześniej, niż otrzymamy zakupiony przez Państwa towar).
  7. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@xelkasklep.nazwa.pl. IDOMIX udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
  8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

a)  obniżenie ceny Produktu,

b)  wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

c)  odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

9.      Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie.  Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.

 1. Pakiety promocyjne
  1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami lub obniżkami cenowymi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
  2. IDOMIX może proponować określone na stronie internetowej Sklepu pakiety promocyjne (dalej także: „Zestawy”). Zestawy dzielą się na:

(a)  zestawy obniżające cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu  (opcja: „Razem taniej”).

(b) zestawy łączące kilka produktów kolekcjonerskich, które nie obniżają ceny produktów, (opcja: „Razem lepiej”), tzw. „Zestaw Razem Lepiej”.

3.      Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4.      Po złożeniu zamówienia zawierającego Zestaw Razem Taniej nie ma możliwości podziału Zestawu. Klient może zrezygnować z Zestawu Razem Taniej wyłącznie w całości. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczego Produktu wchodzącego w skład Zestawu Razem Taniej.

16.  Ochrona danych osobowych

1.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

  1. Administratorem danych osobowych jest IDOMIX Dominika Balicka-Zelek , który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  2. IDOMIX przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 1. Newsletter
  1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.
  2. Rabat powitalny dla osób które zapisały się do newsleterra nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cenowymi.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z IDOMIX pod adresem: biuro@xelkasklep.nazwa.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

18.  Postanowienia końcowe

  1. IDOMIX zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. O zmianie Regulaminu IDOMIX poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez IDOMIX, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.